Dogs for Adoption

Star
Star
Mountain Cur
Leesburg, Florida
Harry
Harry
Hound
Leesburg, Florida
Bunny
Bunny
Mountain Cur
Leesburg, Florida
Precious
Precious
Boxer
Leesburg, Florida
Tucker
Tucker
Catahoula Leopard Dog
Leesburg, Florida
Kai
Kai
American Bulldog
Leesburg, Florida
Siesta
Siesta
Mixed Breed
Leesburg, Florida
Bob
Chihuahua
Leesburg, Florida
Charlie
Charlie
Hound
Leesburg, Florida
Alice
Alice
Mountain Cur
Leesburg, Florida
Jake
Jake
Boxer
Leesburg, Florida
Rhett
Rhett
Hound
Leesburg, Florida
Mookie
Mookie
Boxer
Leesburg, Florida
Bonni
Bonni
Cattle Dog
Leesburg, Florida
Kaydi
Kaydi
American Bulldog
Leesburg, Florida
Roxie
Roxie
German Shepherd Dog
Leesburg, Florida
Millie
Shiba Inu
Leesburg, Florida
Milo
Pug
Leesburg, Florida
Kai
Kai
American Bulldog
Leesburg, Florida
Kaydi
Kaydi
American Bulldog
Leesburg, Florida
Bonni
Bonni
Cattle Dog
Leesburg, Florida