Dogs for Adoption

Apollo
Apollo
Akita
Bristol, Connecticut
Spot
Spot
Pointer
Bristol, Connecticut
Peggy
Peggy
Pit Bull Terrier
Bristol, Connecticut